Subota, 15 svibnja, 2021

Novi projektni prijedlog UNDP-a u oblasti smanjenja poplavnog rizika u Bosni i Hercegovini je u fazi finalizacije

Nemojte propustiti

Katastrofalne poplave uzrokovane povećanjem intenziteta i učestalosti padavina usljed klimatskih promjena sve su češća pojava.

U nizu poplava koje su Bosnu i Hercegovinu zadesile u zadnje dvije decenije najekstremnije su bile 2014. godine kada se izlilo pet najvećih rijeka, plaveći više od 25 odsto teritorije, uzrokujući ljudske žrtve, uz milijarde materijalne štete. Najizloženiji ovim katastrofalnim poplavama su stanovnici koji naseljavaju doline rijeka, a posebnu štetu trpe poljoprivredni proizvođači, privrednici i stambeni sektor.

U saradnji sa predstavnicima BiH institucija na svim nivoima vlasti, UNDP je pripremio novi prijedlog projekta koji ima za cilj smanjenja rizika od katastrofalnih poplava za više od 900,000 stanovnika u slivovima Bosne, Sane, Une, Ukrine, Vrbasa, Trebišnjice i Neretve.

„Poslednjih godina u Bosni i Hercegovini je kroz različite intervencije urađeno mnogo kako bi se smanjio rizik od poplava: prihvaćena je metodologija za mapiranje rizika, unaprijeđena zakonska regulativa i kapaciteti institucija na svim nivoima, uspostavljena platforma za prognoziranje i rano upozoravanje na poplave, tehnički unaprijeđena mreža monitoringa i realizovano niz mjera na samim vodotocima“ navodi Boško Kenjić šef Odsjeka za vodne resurse, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Posebno dobri rezultati su postignuti primjenom integrisanog pristupa na smanjenju poplavnog rizika u slivu Vrbasa. „Sada je potrebno ovakav sistemski pristup primijeniti i na ostalim slivovima kako bi se rizik od poplava doveo na prihvatljiv nivo u cijeloj BiH. Upravo to je obuhvaćeno novim projektnim prijedlogom čiji je nacrt danas predstavljen“ dodaje Kenjić.

Na danas održanom sastanku u Sarajevu na kome su prisustvovali predstavnici sektora voda, okoliša, ministarstva sigurnosti i civilne zaštite predstavljen je nacrt projektnog dokumenta, kako bi se razmotrili svi aspekti predloženog projekta i dobila saglasnost relevantnih institucija za njegovu realizaciju koja je planirana u trajanju od pet godina. Projekat bi se finansirao u vidu granta od strane Zelenog klimatskog fonda (Green Climate Fund- GCF) u iznosu od 14 miliona dolara, dok je 56 miliona dolara sufinansiranja obezbijeđeno od strane institucija iz BiH.

„Sredstva osigurana GCF grantom bi se koristila za implementaciju nestrukturnih mjera što pored ostalog podrazumijeva uspostavljanje efikasnog sistema prognoziranja i upozoravanja na poplave u cijeloj BiH, kao i realizaciju niza mjera odbrane od poplava na vodotocima čime bi se kroz integrisani slivovski pristup ublažili uticaji klimatskih promjena. Početak implementacije projekta mogao bi se očekivati krajem 2020. godine“ ističe Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

Fokus mjera predviđenih ovim projektom je na uspostavljanju i unapređenju sistema prognoziranja i ranog upozoravanja na poplave, uređenju korita vodotoka, te kreiranju investicionog okvira kako bi se smanjila izloženost stanovništva poplavama. Projektni prijedlog će biti dostavljen donatoru na razmatranje krajem 2019. godine, nakon što predstavnici institucija dostave finalne komentare i sugestije.

„Ovaj projekat je prilika da se kroz podršku i saradnju institucija u sektoru voda, zaštite, spašavanja i prostornog planiranja koji su ključni, uspostavi održiv i efikasan sistem upravljanja poplavnim rizikom čime bi se pojava poplava svela na minimum“, ističe Boško Kenjić.

UNDP u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao BiH kontakt institucijom za GCF, te ostalim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH već realizuje dva projekta finansirana od strane Zelenog klimatskog fonda, a koji doprinose prilagođavanju i ublažavanju posljedica klimatskih promjena.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Tuga u BiH: Danas dženaza 13-godišnjem dječaku Elvedinu

Dženaza namaz 13-godišnjem Elvedinu će se obaviti danas na groblju u Zastinju. Preminuo je trinaestogodišnji dječak Elvedin Omeragić iz Zastinja,...

Možda vas zanima i ovo