Četvrtak, 29 srpnja, 2021

Održana 3. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Nemojte propustiti

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima kojim se vrši njegovo usklađivanje sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Dopunama Zakona o prekršajima otkloniće se problemi različite primjene odredbi o pripadnosti prihoda od novčanih kazni za prekršaje i uskladiti propisi koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Ministarstvo pravde dostaviće Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

ZAKON USKLAĐEN SA ODLUKAMA USTAVNOG SUDA BiH

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, kojim se provode dvije odluke Ustavnog suda BiH.

Dopunama Zakona sudijama, tužiocima i određenim kategorijama stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine uvode se naknade na ime toplog obroka, prevoza sa posla i na posao, smještaja i odvojenog života u skladu sa odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i pratećim podzakonskim aktima.

Iz budžeta institucija BiH isplaćeno je više od tri miliona KM na ime ovih naknada zbog dobijenih presuda za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih u pravosuđu u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH.

Za provođenje ovog zakona potrebno je izdvojiti 1.187.873,00 KM na godišnjem nivou, a za procjenu potrebnih dodatnih finansijskih sredstava korištene su odredbe odluka Savjeta ministara kojim je regulisan način i postupak ostvarivanja ovih naknada za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo pravde BiH dostaviće Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

USVOJENE SOCIOEKONOMSKE REFORME U BiH ZA PERIOD 2020 – 2022

Savjet ministara BiH usvojio je dokument „Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020-2022. godina“, koji su prethodno usvojile vlade Republike Srpske, Federacije BiH.

Ključne mjere dokumenta „Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020 – 2022. godine“ usmjerene su na održiv i ubrzan ekonomski rast, veću konkurentnost privatnog sektora i bolje poslovno okruženje, depolitizaciju i povećanu efikasnost preduzeća u javnom vlasništvu, reformu zdravstvenog sistema, zaustavljanje odlaska mladih ljudi iz zemlje i omogućavanje mladim i ženama da dostignu svoj puni potencijal.

Mjere će biti provođene u skladu sa ustavnim nadležnostima svakog nivoa vlasti i razrađivane u saradnji sa Evropskom unijom i međunarodnim finansijskim institucijama, što će podržati usklađenost zemlje sa zahtjevima za pristupanje Evropskoj uniji i ubrzati proces pridruživanja.

Provođenje zacrtanih socioekonomskih reformi doprinijeće provođenju Višegodišnjeg akcionog plana regionalne ekonomske zone (REA MAP), koji se temelji na standardima EU i olakšaće integraciju BiH u regionalne i evropske vrednosne tokove. Bolja povezanost sa susjednim zemljama u oblasti transporta i energije dodatno će ojačati pristup zemlje i njenu integraciju na regionalnom tržištu. Stvaranje regionalnog digitalnog prostora i bolje integrisanih tržišta rada sa susjednim ekonomijama će omogućiti nove prilike za mlade Bosne i Hercegovine, što je važno u svjetlu njihove visoke stope nezaposlenosti.

Svi nivoi vlasti će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se povećala saradnja i koordinacija na usklađivanju zakonodavstva u najvećoj mogućoj mjeri, te ojačao jedinstveni ekonomski prostor u zemlji. To će biti ostvareno jačanjem koordinacije svih nivoa vlasti, kako je navedeno u Mišljenju Evropske komisije na zahtjev BiH za članstvo u EU.

PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI ZA 2020 – 2022. GODINU

Savjet ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, usvojio je Program ekonomskih reformi za 2020 – 2022. godinu (PER BiH 2020 – 2022).

Program ekonomskih reformi za 2020 – 2022. godinu izrađen je prema smjernicama Evropske komisije i sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere te sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.

DEP BiH je zadužena da dokument prevede na engleski jezik i dostavi Direkciji za evropske integracije (DEI) BiH, koja će ga proslijediti Evropskoj komisiji najkasnije do 31. 1. 2020. godine.

BiH I HRVATSKA JAČAJU SARADNJU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske s ciljem pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju u skladu sa zakonodavstvom Jedinstvenog evropskog neba.

Cilj ovog sporazuma je rješavanje pravnih i institucionalnih aspekata delegiranja odgovornosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju. Njegovo zaključivanje neće dovesti u pitanje princip da svaka država ima potpun isključiv suverenitet nad vazdušnim prostorom iznad svoje teritorije niti sposobnosti svake države da vrši svoja ovlaštenja u pogledu bezbjednosti i odbrane unutar svog vazdušnog prostora.

Prijedlog ovog sporazuma sa Izvještajem o pregovorima biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu zakonom predviđenu proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi ministar komunikacija i transporta BiH.

BiH I SRBIJA OTKLANJAJU PREPREKE ZA ZAJEDNIČKO ODRŽAVANJE MOSTOVA

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, čime će biti obezbjedan kontinuiran i nesmetan saobraćaj preko mostova na granici dviju država.

Zaključivanjem ovog sporazuma biće otklonjene dosadašnje prepreke i poteškoće u vezi sa zajedničkim održavanjem i rekonstrukcijom 11 međudržavnih mostova na granici između BiH i R Srbije.

Prema sporazumu, BiH preuzima održavanje i rekonstrukciju pet mostova i to: most preko rijeke Save – Sremska Rača/Rača (putni most); most preko rijeke Save – Sremska Rača/Rača (putni – željeznički most); most preko rijeke Uvac – Kapija 2 (ulaz u slobodnu zonu); most preko rijeke Uvac – most u Carevom Polju; most preko rijeke Uvac – Uvac.

Republika Srbija je preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova između dvije države.

Ranije je preliminarno procijenjeno da je za održavanje svih 11 mostova potrebno 12.908.478 KM, te da se na BiH odnosi ukupan iznos 4.205.035 KM. Sredstva je potrebno planirati od 2020. godine.

Prijedlog sporazuma sa Izvještajem o pregovorima biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

ZAŠTITITI ŽIVOTNU SREDINU I STVORITI USLOVE ZA RAZVOJ PRIVREDE

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za pristupanje Bosne i Hercegovine Kigali amandmanu o postepenom smanjenju korištenja hidrofluorkarbona – HFC supstanci Montrealskog protokola koje oštećuju ozonski omotač Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača.

Na ovaj način BiH preduzima važan korak u implementaciji pravne tekovine EU oblasti zaštite životne sredine i stvara uslove za održivi razvoj bh. privrede, kao i za dobijanje okolinske pomoći za privredu i javnu administraciju.

Ratifikacijom ovog amandmana BiH će kao zemlja u razvoju uspostaviti sistem dozvola za izvoz i uvoz ovih supstanci te izvještavanja o njihovoj potrošnji, što je već urađeno od 2016. godine u procesu pristupanja EU.

Takođe će, između ostalog, uvesti kontrolne mjere koje se odnose na određivanje osnovne potrošnje za period od 2020. do 2022. godine i zamrzavanja potrošnje na osnovnom nivou do 2024. godine.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa dostaviće Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru odobravanja.

PODRŽAN PROJEKAT VODOSNABDIJEVANJA BRČKO VRIJEDAN 6,5 MILIONA EVRA

Savjet ministara BiH prihvatio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat vodosnabdijevanja Brčko, vrijedan 6,5 miliona evra.

Realizacijom projekta će se obezbijediti uslovi za poboljšan rad postojećeg sistema vodosnabdijevanja grada Brčko i prigradskih naselja, kao i stvoriti tehničke pretpostavke za njegovo daljnje širenje.

Projektom je planirana izgradnja glavnog transportnog cjevovoda (GTC) Plazulje – Potočari dugog 14 kilometara i dijela vodovodne mreže za potrebe vodosnabdijevanja grada, prigradskih naselja i industrijskih zona te dijela naselja u istočnom i zapadnom dijelu Brčko Distrikta.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, a sredstva su alocirana na Brčko Distrikt BiH.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora Nacrt sporazuma dostaviti Savjetu ministara BiH na razmatranje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.

UTVRĐENA VISINE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U DKP

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, donio je Odluku o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) BiH u 2019. godini.

Prijedlog osnovica za obračun plata u DKP-ima BiH izrađen je na bazi prosječnih indeksa Ujedinjenih nacoka o troškovima života u 2018. godini. Kao polazna je uzeta osnovica za Njujork u iznosu 1.630,00 KM umjesto dosadašnjih 1.641,00 KM te će, u skladu s tim, doći do smanjenja osnovica u 31 DKP-u, a povećanja u 25 DKP-ova u odnosu na 2018. godinu.

Procijenjena sredstva potrebna za provođenje ove odluke iznose oko 14,6 miliona KM.

PRIJEM POLICIJSKIH KADETA U SIPA-u

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2020. godini.

Planom je predviđeno zapošljavanje 10 kadeta – mlađih inspektora u Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), kao upravnu organizaciju u sastavu Ministarstva bezbjednosti.

ODOBREN PROJEKAT ODRŽAVANJA MOSTOVA NA GRANICI SA HRVATSKOM

Savjet ministara BiH donio je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja mostova na granici sa Republikom Hrvatskom. Projektom, koji će se implementirati u periodu 2020.-2024. godina, obuhvaćeno je održavanje 7 mostova na rijekama Savi i Uni. Ukupan iznos projektnih sredstava je 2,000,000 KM, koje će se obezbijediti iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH i to u iznosu od po 400,000 KM za svaku projektnu godinu. Za realizaciju Odluke zaduženi su Ministarstvo komunikacija i transporta BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

ODOBRENO DODATNIH 7 MIL. KM ZA IZGRADNJU GP SVILAJ

Savjet ministara BiH usvojio je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju Projekta nabavke i izgradnje objekata za regionalne centre i Centralnu kancelariju UIOBiH i izgradnje i rekonstrukcije graničnih prelaza kojom se Upravi za indirektno oporezivanje BiH odobrava dodatnih 7,000,000 KM za izgradnju Graničnog prelaza Svilaj – Donji Svilaj. Sredstva će se obezbijediti dijelom iz sredstava od sukcesije na osnovu naplate klirinškog duga od Ruske Federacije u 2020. godini, a dijelom iz budžeta u 2021. godini.

PROLONGIRANJE ELEKTRONSKOG POTPISA

Savjete ministara BiH donio je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kojom se početak primjene elektronskog potpisa zasnovanog na elektronskom certifikatu na elektronskim carinskim deklaracijama prolongira za 1. juli 2021. godine. Prolongiranje je potrebno jer još nije zaživjelo izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda za korištenje naprednog elektronskog potpisa obveznicima indirektnih poreza u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu.

Savjet ministara zadužio je UIOBiH i Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da, do dana početka primjene ove odluke, preduzmu sve potrebne aktivnosti iz svojih nadležnosti za certifikovanje UIOBiH za pružanje usluga u vezi sa elektronskim potpisom zasnovanim na kvalifikovanoj potvrdi, te da o tim aktivnostima sačine plan i da o realizaciji aktivnosti izvijeste Savjete ministara BiH.

AŽURIRANJE PROCJENE UGROŽENOSTI BiH

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva bezbjednosti o ažuriranju procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća.

Procjena ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća je dokument kojim se utvrđuju opasnosti i rizici svih vrsta koji ugrožavaju Bosnu i Hercegovinu, ljude, imovinu, kritičnu infrastrukturu, životnu sredinu i mogu uzrokovati prirodne ili druge nesreće, kako u BiH, tako i one sa prekograničnim efektima i procjenjuju potrebe i mogućnosti za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća. Za reviziju su korišteni rezultati, nalazi i preporuke Procjena rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini (2015), Studije upravljanja rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini (2016) i Mape opasnosti i rizika u Bosni i Hercegovini (2016). Svi navedeni izvori rezultat su naučnih analiza koje koriste najnovije informacije i podatke dostupne nakon poplava 2014. godine, a rađene su u saradnji sa relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine i entiteta.

Savjet ministara BiH zadužio je Ministarstvo bezbjednosti BiH da koordinira aktivnosti na realizaciji zaključaka i preporuka sa održanih radionica o ažuriranju Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća i da u skladu sa EU metodologijom za procjenu rizika izvrši usaglašavanje Metodologije za izradu Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća.

INFORMACIJA O RADU ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA RASPODJELU DKP IMOVINE BIVŠE SFRJ

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova (MVP), usvojio je Informaciju o radu Zajedničkog komiteta za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ za period od 2018. do aprila 2019. godine.

Ovlašteni predstavnik Bosne i Hercegovine u Zajedničkom komitetu za provođenje Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ zadužen je da nastavi započete aktivnosti na realizaciji svih predstojećih obaveza Zajedničkog komiteta za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Zaduženi su MVP BiH i ovlašteni predstavnik BiH za provođenje Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ da sačine prijedlog odluke o rekonstrukciji i sanaciji objekata stečenih u postupku sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ, s ciljem korištenja za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, novčanim sredstvima koja su obezbijeđena odlukama Savjeta ministara BiH o zajedničkoj prodaji imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ i uputi je Savjetu ministara BiH na razmatranje i usvajanje.

Takođe, MVP BiH i ovlašteni predstavnik zaduženi su da, s ciljem konačnog rješenja imovinskopravnih odnosa i uknjižavanja nekretnine u vlasništvo Bosne i Hercegovine, sačine prijedlog inicijative o otkupu i preuzimanju udjela Republike Hrvatske za objekat u Alžiru iz sredstava sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ i uputi je Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske.

SASTANAK PODODBORA ZA EKONOMSKA I FINANSIJSKA PITANJA I STATISTIKU

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o održanom četvrtom sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, održanom 19. i 20. novembra u Briselu, koju je pripremila Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH.

Usvojeni su i dokumenti o preporukama i narednim aktivnostima koje je Evropska komisija dostavila nakon što su delegacije Bosne i Hercegovine i Evropske unije razmotrile trenutno stanje ekonomskog i fiskalnog razvoja i progresa u sferi funkcionalne tržišne ekonomije.
Savjet ministara BiH zadužio je nadležne institucije na nivou BiH te pozvao vlade entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH da u najkraćem roku postupe u skladu sa preporukama EU i da DEI BiH dostave informaciju o njihovoj realizaciji.

Nadležne institucije Savjeta ministara BiH zadužene su, a vlade entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH pozvane da pripreme tražene dodatne informacije i dokumente u okviru četvrtog sastanka Pododbora koji je održan u Briselu. DEI BiH je zadužena da relevantne informacije i dokumente, koje dobije od nadležnih institucija, dostavi EU.

INFORMACIJA O REALIZACIJI CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

Savjet ministara BiH usvojio je Treću informaciju o nastavku aktivnosti na realizaciji ciljeva održivog razvoja, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) BiH.

U Informaciji, koja se odnosi na period januar – oktobar 2019. godine te aktuelne i buduće aktivnosti, DEP BiH navodi da se u izvještajnom periodu intenzivno radilo na izradi Dobrovoljnog izvještaja Bosne i Hercegovine o provođenju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja, kao i na izradi Okvira ciljeva održivog razvoj u BiH. Usaglašena je Ažurirana mapa puta sa vremenskim okvirom za planiranje provođenja ciljeva.

Savjet ministara BiH usvojio je i Ažuriranu mapu puta te zadužio DEP BiH da pripremi odluku Savjeta ministara o imenovanju radne grupe institucija BiH za realizovanje aktivnosti ciljeva održivog razvoja i izradu dokumenta Strateški okvir institucija Bosne i Hercegovine do 2030. godine, koji će sadržavati portfolio usmjeravajućih ciljeva za izradu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara BiH i srednjoročnih planova rada institucija BiH.

USVOJENA STRATEGIJA INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U BiH I AKCIONI PLAN

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, usvojio je Strategiju integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019 – 2023. godina i Akcioni plan za njeno provođenje.

Usvajanjem ove strategije stvaraju se uslovi da se cjelokupni proces integrisanog upravljanja granicom u BiH harmonizuje i uskladi sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Novi koncept će doprinijeti jačanju partnerstva, stabilnosti i privrednog prosperiteta kako BiH tako i zemalja regije, boljoj koordinaciji i saradnji među svim relevantnim službama i agencijama koje su uključene u nadzor granice i kontrole na granici.

Realizacijom ciljeva iz Strategije dostići će se funkcionalniji i efikasniji sistem upravljanja granicom u BiH, što će za rezultat imati povećanje ukupne bezbjednosti u BiH i njenih granica, te olakšan protok ljudi, roba i transportnih sredstava preko granice.

Akcionim planom definisani su konkretni zadaci sa mjerama i aktivnostima, rokovima, odgovornim tijelima uprave kao i napomenom iz kojih izvora će biti obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju postavljenih ciljeva.

POVEĆAN BROJ STANOVNIKA KOJI VODU ZA PIĆE KORISTE IZ VODOVODA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, usvojio je dokument „Bazna analiza stanja u Bosni i Hercegovini za provođenje Protokola voda i zdravlja pri UN Konvenciji o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera“, koji predstavlja pregled stanja i raspoloživosti podataka u ovim oblastima.

Ovaj dokument analizira oblasti kvaliteta vode za piće, sanitarno-tehničkih uslova vodosnabdijevanja i kanalisanja, kvaliteta i zaštite vodnih ekosistema, održivog korištenja vodnih ekosistema i njihovog informacionog sistema te definiše ciljeve na osnovu Protokola. Ciljevi su, između ostalog, kvalitet isporučene vode za piće, uzimajući u obzir Smjernice za kvalitet vode za piće Svjetske zdravstvene organizacije, kao i smanjenje opsega epidemija i pojedinačnih slučajeva oboljenja koja su u vezi sa vodom.

Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević informisala je Savjet ministara BiH o epidemiji Korona virusa i aktivnostima koje institucije u BiH preduzimaju u vezi sa tim.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Emir prošao pola Evrope pa doživio neugodnost u Kozarskoj Dubici: Policajci mu zaplijenili automobil jer je navodno bio na Interpolovoj listi

Terzići su, kako tvrde, stupili u kontakt s danskom policijom, čiji su pripadnici nakon kratke provjere na engleskom jeziku...

Možda vas zanima i ovo