Srijeda, 6 prosinca, 2023

Održana 47. sjednica Vijeća ministara: Zabrana izvoza trupaca u drugom glasanju

Preporučeno

Savjet ministara BiH jednoglasno je donio Odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva, kao podršku poljoprivrednicima nakon poremećaja na globalnom tržištu i rasta cijena.

Odlukom se privremeno, do 31. 12. 2022. godine, omogućava bescarinski uvoz 100.000 tona mineralnih đubriva i utvrđuju kriterijumi za primjenu privremenih tarifnih kvota i način raspodjele.

Na ovaj način Savjet ministara BiH u saradnji sa vladama entiteta i resornim entitetskim ministarstvima želi pomoći poljoprivrednicima u osiguranju adekvatnih agrotehničkih mjera, a prije svega ishrane žitarica i ostalih gajenih kultura, te obezbijediti dovoljne količine ovih kultura na tržištu uz dobar kvalitet prinosa i tako uticati na smanjenje nestašice hrane u BiH i ublažavanje poskupljenja u interesu građana.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa predložilo je ovu odluku nakon što je predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija postigao saglasnost za njeno donošenje sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem na prošlosedmičnom sastanku kojem je prisustvovao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

ZABRANA IZVOZA TRUPACA U DRUGOM KRUGU GLASANJA

Savjet ministara BiH nije postigao saglasnost za donošenje odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata te će se o ovoj odluci izjasniti u drugom krugu glasanja.

DRUGI KRUG GLASANJA O REZOLUCIJAMA EBRD-a

Savjet ministara BiH nije postigao konsenzus u vezi sa davanjem saglasnosti za glasanje guvernera BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) za dvije rezolucije koje je predložio EBRD te će se o ovom pitanju izjasniti u drugom krugu glasanja.

Rezolucije se odnose na obustavu i izmjenu pristupa resursima EBRD-a za Rusku Federaciju i Bjelorusiju, u skladu sa članom 8.3 Sporazuma o osnivanju EBRD-a.

CRVENOM KRSTU UKRAJINE 300 HILJADA KM

Savjet ministara BiH donio je Odluku o odobravanju 300.000 KM iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH koje će biti dostavljene Crvenom krstu Ukrajine putem Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, na ime humanitarne pomoći.

NASTAVLJA SE PRIVREMENO FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donio je Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april – juni 2022. godine.

Za finansiranje institucija BiH u ovom periodu odobrena su sredstva u iznosu 249.000.000 KM, što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Nastavak finansiranja višegodišnjih projekata koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena vršiće se iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno obezbijeđena namjenskim donacijama i drugim namjenskim sredstvima.

Savjet ministara BiH upoznat je i sa Informacijom Ministarstva finansija i trezora o trenutnom statusu i potrebnim narednim koracima za usvajanje Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini.

Informacija sadrži hronološki pregled koraka koji prethode usvajanju budžeta institucija BiH, počevši od usvajanja Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika i BiH za period 2022 – 2024. godine, što predstavlja prvi ključni korak za nastavak procesa pripreme budžetskih dokumenata, odnosno izradu dokumenta okvirnog budžeta za period 2022 – 2024. godine i Nacrta zakona o budžetu institucija BiH i medunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu.

BiH I SRBIJA JAČAJU SARADNJU U OBLASTI ŽELJEZNIČKOG TRANSPORTA

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o utvrđivanju granične procedure za željeznički granični prelaz Brasina – Zvornik.

Zaključivanjem ovog sporazuma žele se pojednostaviti granične procedure i smanjiti vrijeme zadržavanja vozova na graničnom željezničkom prelazu, radi povećanja konkurentnosti željezničkih usluga.

Na ovaj način bi se uspostavio jednostavan i funkcionalan sistem praćen skraćivanjem vremena kontrole željezničkog graničnog saobraćaja na graničnoj prugi Brasina – Zvornik, tim prije što zadržavanje vozova predstavlja jedan od najvećih generatora troškova poslovanja želježničkih preduzeća u BiH i Srbiji. Prijedlog osnova biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

Upravo se čita:  Veći minusi, najavljen i novi snijeg: Evo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice

BiH i ŠPANIJA UZAJAMNO PRIZNAJU VOZAČKE DOZVOLE

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije.

Prijedlogom sporazuma definiše se međusobno priznavanje važećih vozačkih dozvola koje izdaju nadležni organi nosiocima sa zakonskim boravištem u ovim državama, što je dobra vijest za veliki broj građana BiH koji borave u Španiji. Istovremeno se u pravilu omogućava zamjena važećih vozačkih dozvola bez potrebe polaganja teorijskih i praktičnih ispita.

Prijedlog sporazuma sa Izvještajem o obavljenim pregovorima biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

SPORAZUM O READMISIJI SA LIBANSKOM REPUBLIKOM

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Libanske Republike o readmisiji lica koja borave bez dozvola.

Zaključivanjem ovog sporazuma biće unaprijeđene procedure za bržu i efikasniju identifikaciju te sigurniji povratak lica koja borave bez dozvole ili ne ispunjavaju uslove ulaska, prisustva ili boravka na teritoriji dviju država, uz omogućavanje njihovog tranzita putem zajedničke saradnje i reciprociteta.

Prijedlog osnova biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar bezbjednosti.

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ SA KRALJEVINOM BAHREIN

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u vazdušnom saobraćaju.

Zaključivanje ovog sporazuma u funkciji je uređenja oblasti vazdušnog saobraćaja uz uvažavanje međunarodnih standarda u ovoj oblasti, što će omogućiti avioprevoznicima da putnicima ponude raznovrsne opcije usluga.

Ministarstvo komunikacija i transporta dostaviće Prijedlog ovog sporazuma sa Izvještajem o završenim pregovorima Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

USVOJENA INICIJATIVA ZA SPORAZUM SA EU O RAZMJENI INFORMACIJA O SAOBRAĆAJNIM PREKRŠAJIMA

Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva komunikacija i transporta za zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU), kojim će se omogućiti pristup podacima iz registra vozila Evropske unije u skladu sa Direktivom EU 2015/413 Evropskog parlamenta i Savjeta EU od 11. 3. 2015. godine o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o saobraćajnim prekršajima protiv bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Utvrđen je i Prijedlog izjave o namjeri zaključivanja ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije kojim će se omogućiti pristup podacima iz registra vozila Evropske unije.

Zaključivanjem ovog ugovora sa EU stvaraju se tehnički uslovi za postupanje nadležnih tijela i izricanje sankcija za nepoštivanje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
Ministarstvo komunikacija i transporta će Inicijativu i Izjavu o namjeri proslijediti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju, zakonom predviđenu proceduru odobravanja.

PODRŠKA FITOSANITARNOM SEKTORU U BiH

Savjet ministara BiH usvojio je Prijedlog za potpisivanje Operativnog sporazuma između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Međunarodnog centra za napredne mediteranske agronomske studije – Mediteranski agronomski institut Bari (CIHEAM Bari) radi provođenja aktivnosti projekta „Nove aktivnosti za podršku fitosanitarnom sektoru u BiH s ciljem usklađivanja sa EU standardima – PHYTO-BiH“.

Vlada Republike Italije izdvojila je grant vrijedan 1.198.400 evra i dodijelila ova sredstva Međunarodnom centru za napredne mediteranske agronomske studije – Mediteranski agronomski institut u Bariju za realizaciju ovog projekta.

Na ovaj način doprinijeće se jačanju fitosanitarnog sistema BiH i njegovom postepenom usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Prijedlog za potpisivanje ovog operativnog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA PRISTUP BiH PROGRAMU EU ZA JEDINSTVENO TRŽIŠTE

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o programu Evropske unije (EU) za jedinstveno tržište (Single Market Programme).

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da bude nosilac aktivnosti koje se odnose na postupanje i zaključivanje sporazuma o učešću BiH u Programu i njegovim pojedinim stubovima, kao i da prilikom toga ostvaruje stalnu saradnju sa Direkcijom za evropske integracije, kao i koordinatorom za program pomoći, te da o aktivnostima izvještava Savjet ministara BiH.

Upravo se čita:  Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu zbog toga što su predstavnici BiH glasali za suspenziju Rusije u Vijeću Evrope

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će, analizirajući aktivnosti predviđene ovim programom i obaveze koje u vezi sa tim proizilaze za BiH, zatražiti od nadležnih institucija na nivou BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH imenovanje kontakt-tački koje bi imale obavezu da dostavljaju informacije potrebne za njihovo izvršenje.

Savjet EU i Evropski parlament donijeli su u aprilu prošle godine Program Evropske unije za jedinstveno tržište za period 2021 – 2027. godine, ukupno vrijedan oko 4,2 milijarde evra. Glavni ciljevi ovog programa su: povećanje efikasnosti jedinstvenog tržišta; podrška preduzećima, pogotovo malim i srednjim; razvoj visokokvalitetnih evropskih standarda; jačanje i zaštita potrošača; unapređenje zdravlja ljudi, životinja i biljaka te dobrobit životinja, kao i uspostavljanje okvira za finansiranje visokokvalitetnih statistika.

Jedan od šest stubova ovog programa predstavlja nastavak programa Evropske unije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća (COSME) za period 2014 – 2020. godina, u kome je učestvovala i Bosna i Hercegovina.

USTUPANJE POTRAŽIVANJA

Na sjednici je data saglasnost na Ugovor o ustupanju potraživanja između Bosne i Hercegovine – Savjeta ministara BiH, koji ustupa potraživanja, s jedne strane, i Republike Srpske – Vlade Republike Srpske, koja prima potraživanja, s druge strane, te je ovlašten predsjedavajući Zoran Tegeltija da potpiše ovaj ugovor na koji je Vlada Republike Srpske ranije dala saglasnost.

Ovaj zaključak je usvojen nakon što je Savjet ministara BiH usvojio Informaciju Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine o Prijedlogu ugovora o ustupanju potraživanja, koje će ovaj ugovor dostaviti Vladi Republike Srpske na potpisivanje.

Riječ je o 1.102.669,00 evra dobijenih u arbitražnom postupku u predmetu Krajina osiguranje a.d. Banja Luka koji je izgubio tužilac Navina Agarvola (Naveen Aggarwall), Nita Gapta (Neet Gupt) i ‘Aša industris INC (Usha Industries INC) prema arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovačko pravo. Dosuđeni troškovi arbitražnog postupka u korist Bosne i Hercegovine odnose se na troškove zastupanja advokata BiH i troškove plaćanja sudskih depozita u ovom postupku, kao i druge administrativne troškove. Ove troškove snosila je Republika Srpska u skladu sa ranije zaključenim sporazumom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa ovim arbitražnim postupkom.

IZRADA DOPUNE PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U BiH

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Rješenje o imenovanju članova i zamjenskih članova Radne grupe i podgrupa za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021 – 2023. godine i pratećeg Akcionog plana za isti period.

U radnu grupu imenovani su predstavnici nadležnih institucija Savjeta ministara BiH, vlada Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH, ministarstava na državnom i entitetskom nivou, policijskih agencija, Manejval delegacije, Tužilaštva BiH, kao i agencija za bankarstvo te osiguranje i vrednosne papire.

Takođe su imenovani članovi i njihovi zamjenici u podgrupama za procjenu prijetnje od pranja novca, procjenu ranjivosti od pranja novca u bankarskom, ali i pojedinačno u sektorima tržišta vrednosnih papira, osiguravajućih društava, drugih finansijskih sektora i nefinansijskog sektora, kao i procjenu rizika od finansiranja terorizma.

UBRZATI IZRADU NOVOG NACRTA ZAKONA O SPNiFT

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj o aktivnostima Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (SPNiFT), uz korekcije na sjednici, nakon što ova radna grupa nije postigla saglasnost u pogledu potpunog usaglašavanja teksta nacrta zakona.

Ministarstvo bezbjednosti je zaduženo da s ciljem ubrzanja procedure donošenja novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma predloži i Savjetu ministara BiH na potvrđivanje dostavi odluku o formiranju nove radne grupe, koja će biti sastavljena od predstavnika nadležnih institucija na državnom, entitetskom i nivou Brčko Distrikta BiH,

Upravo se čita:  Poskupljenje u najavi? Vlada FBiH proglasila stanje ugrožene sigurnosti snabdjevanja električnom energijom

Obaveza izrade novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji će biti usklađen sa odgovarajućim direktivama EU u ovoj oblasti te harmonizovan sa FATF i Manejval standardima i preporukama, jedna je od obaveza u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji.

PODRŽAN PROJEKAT EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA – PREDUZETNICA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, dao je saglasnost mikrokreditnoj fondaciji MI-BOSPO Tuzla za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Savjeta Evrope za djelimično finansiranje prihvatljivih potprojekata širom Bosne i Hercegovine u skladu sa članovima II i VII Statuta (Articles of Agreement) Razvojne banke Savjeta Evrope.

Riječ je o kreditu u iznosu četiri miliona evra koje će Razvojna banka Savjeta Evrope dodijeliti mikrokreditnoj fondaciji MI-BOSPO Tuzla za djelimično finansiranje prihvatljivih potprojekata u BiH usmjerenih na finansiranje preduzetnica, što doprinosi ekonomskom osnaživanju žena.

Finansiranjem su obuhvaćene produktivne investicije preduzetnica, potreba za obrtnim kapitalom, poboljšanje uslova stanovanja, s ciljem podizanja dobrobiti domaćinstava.

Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO Tuzla, kao zajmoprimac, u potpunosti snosi rizik otplate kredita, rizik finansiranja u ciljnom sektoru i osigurava kreditoru sva potrebna pokrića i garanciju za odobrenje kredita.

Obaveza davanja saglasnosti za investicije koje Razvojna banka Savjeta Evrope provodi u Bosni i Hercegovini proističu iz Statuta ove banke i nije vezana za zaduživanje BiH niti za izdavanje državne garancije.

 

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ODLUKA O RATIFIKACIJA PET SPORAZUMA

 

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, utvrdio je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji pet sporazuma koje će biti dostavljene Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

Radi se o: ratifikaciji Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja; ratifikaciji Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodice koji čine dio domaćinstva članova diplomatsko-konzularnih misija; ratifikaciji Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o pograničnom saobraćaju; te o ratifikaciji Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske, kao i o ratifikaciji Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica.

 

IZ BUDŽETA MINISTARSTVA PRAVDE 320 HILJADA KM ZA „DRŽAVNI ZATVOR“

 

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donio je Odluku o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u 2022. godini iz budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu 320.000,00 KM.

Preraspodjelom budžetskih sredstava omogućava se Zavodu za izvršenje krivičnih

sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da redovno izmiruje obaveze iz svoje nadležnosti.

 

DATA SAGLASNOST ZA GLASANJE DRŽAVLJANA SRBIJE U BiH

 

Savjet ministara BiH dao je saglasnost za organizovanje glasanja državljana Republike Srbije koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine, povodom održavanja srbijanskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora – 3. aprila 2022. godine u terminu od 07.00 do 20.00 časova.

Glasanje srbijanskim državljanima omogućeno je na 15 lokacija u BiH, i to u Ambasadi Republike Srbije u Sarajevu, generalnim konzulatima Srbije u Banjoj Luci i Mostaru, konzularnim kacelarijama u Trebinju i Drvaru, Srednjoškolskom centru „Ivo Andrić“ u Višegradu, Galeriji centra za kulturu i obrazovanje u Doboju, Srednjoškolskom centru u Bratuncu, Centru za kulturu u Bijeljini, Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“ u Prijedoru, zgradi Mtela u Banjoj Luci, Srednjoškolskom centru u Rudom, Osnovnoj školi „Sveti Sava“ Lopare, kao i osnovnim školama „Sveti Sava“ u Zvorniku i „Vuk Karadžić“ u Branjevu, Pilica.

 

SAGLASNOST ZA GLASANJE DRŽAVLJANA SLOVENIJE U BiH

 

Savjet ministara BiH je dao saglasnost za organizovanje glasanja državljana Republike Slovenije koji borave na teritoriji BiH povodom održavanja izbora za poslanike Parlamenta Slovenije.

Glasanje će biti organizovano 24. aprila 2022. godine u prostorijama Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu, od 9.00 do 17.00 časova.

Preporučeno za vas

Izdvajamo

U Briselu održan 2. politički forum na visokoj razini između EU i Bosne i Hercegovine

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto zajedno s domaćinom, europskim povjerenikom za susjedstvo i proširenje Olivérom Várhelyiem, supredsjedavala je...

Možda vas zanima i ovo