Nedjelja, 26 ožujka, 2023

Promjene u procesu registracije vozila

Nemojte propustiti

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o otklanjanju problema u postupku snabdijevanja organa nadležnih za registriranje vozila stiker naljepnicama, a nakon okončanja postupka javne nabavke.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) zadužena je da poduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju dostavljanja stiker naljepnica tijelima nadležnim za registriranje vozila, zaključno s 5. 12. 2016. godine, od kada će ponovo početi izdavanje stiker naljepnica u postupku registracije vozila.

Ministarstvo komunikacija i prometa će obavijestiti nadležna tijela za registriranje vozila da se od 5. 12. 2016. godine stavlja van snage instrukcija od 31. 12. 2015. godine, a koja se odnosila na izdavanje potvrda koje su zamjenjivale stiker naljepnice.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta kojim se jačaju prijateljski odnosi dviju država i intenzivira saradnja u ovim oblastima.

Prema Sporazumu, koji je predložilo Ministarstvo civilnih poslova, svaka od ugovornih strana pozivat će studente, magistre, univerzitetske profesore i istraživače druge ugovorne strane da se prijavljuju u okviru stipendijskih programa druge ugovorne strane.

Zaključivanjem ovog sporazumu dvije države podržavaju, prema finansijskim mogućnostima, saradnju u oblasti prava žena i ravnopravnosti spolova, jačaju veze u svim segmentima kulture i time doprinose evropskom kulturnom identitetu te podstiču saradnju mladih, kao i naučnih institucija i sportskih organizacija.

Prijedlog ovog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar civilnih poslova.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o rasporedu sredstava tekućih grantova u iznosu 291.000.00 KM za učešće Bosne i Hercegovine na sajamskim i drugim manifestacijama u inozemstvu u 2016. godini.

Sredstva su dodjeljivana u skladu s Protokolom između Vanjskotrgovinske komore BiH i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o međusobnoj saradnji i raspodjeli sredstava za sajmove i druge oblike promocije privrede u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj način podržani su sajmovi u inozemstvu, među kojima su međunarodni sajmovi turizma, namještaja, vina, poljoprivrede, prehrane, tehnologije, hrane i pića.

Korisnici ovih sredstava u zakonom propisanom roku dužni su Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Vijeće ministara BiH usvojilo je dopunjenu Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju prvog sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, 29. 11. 2016. godine, Brisel, i prvog sastanka Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj, 30. 11. 2016. godine, Brisel.

Usvojeni su dokumenti za diskusiju za prvi sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju i za prvi sastanak Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj, te je zadužena Direkcija za evropske integracije da ih dostavi Evropskoj komisiji u predviđenom roku.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost na prijedloge sastava delegacija za ove sastanke te zadužilo Direkciju za evropske integracije da, u saradnji s nadležnim institucijama u BiH, provede sve preostale pripremne radnje za njihovo održavanje.

Na sjednici je usvojena i dopunjena Informacija Direkcije za evropske integracije o održavanju prvog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, koji će biti održan 1. i 2. decembra 2016. godine u Sarajevu te usvojen dokument za diskusiju i data saglasnost na prijedlog sastava delegacije BiH za ovaj sastanak.

Na sastanku zajedničkih tijela EU i BiH bit će razgovarano, između ostalog, o pravosudnoj saradnji u građanskim i krivičnim stvarima, borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma te organiziranog kriminala, provedbi Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, antikorupcijskoj politici, upravljanju granicom i viznoj politici.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je Četvrti izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na provođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina u kojem se navodi da je u proteklom periodu unaprijeđena regulativa u području zaštite prava manjina.

BiH je opredijeljena na zaštitu i osiguranje prava nacionalnih manjina, navodi se u Četvrtom izvještaju i dodaje da su institucionalno stvoreni neophodni uvjeti koji nacionalnim manjinama omogućavaju da čuvaju i razvijaju svoj etnički, nacionalni, vjerski i kulturni identitet i integriraju se u društvenu zajednicu Bosne i Hercegovine.

Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, koje su usvojene u 2016. godini, dodatno štite prava manjina. Postulati iz Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije ugrađeni su u krivično zakonodavstvo BiH.

U okviru budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH predviđena su grant sredstva iz kojih će se finansirati projekti udruženja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostavit će ovaj izvještaj na razmatranje Sekretarijatu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope u Strazburu.

Interesantno za vas

Izdvajamo

Loša partija u Bratislavi: Zmajevi poraženi od Slovačke

Reprezentacija Slovačke večeras je savladala Bosnu i Hercegovinu u susretu drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Može se reći...

Možda vas zanima i ovo