Subota, 18 svibnja, 2024

ZZO Kantona Sarajevo pojašnjava: Šta trebate znati ako koristite zdravstvenu zaštitu u inostranstvu?

Preporučeno

avod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u prvih šest mjeseci ove godine je izdao 558 obrazaca o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Tokom 2015. izdato je 1.833 takvih obrazaca – rečeno je Feni iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a.

Uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osiguranika ovog zavoda u inostranstvu propisani su konvencijama o socijalnom osiguranju, a detaljnije regulirani Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu.

Shodno tom propisu, kako pojašnjavaju iz Zavoda, osigurane osobe imaju pravo korištenja zdravstvene zaštite u zemljama s kojima postoje zaključene konvencije o socijalnom osiguranju (Austrija, Belgija, Crna Gora, Češka, Holandija, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Slovenija, Srbija, Turska i Velika Britanija) na teret sredstava kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, samo ukoliko im je, prije dolaska u inostranstvo, izdat odgovarajući dvojezički obrazac utvrđen u skladu s odredbama konvencije, pod uvjetom da konvencijom o socijalnom osiguranju nije drugačije regulirano, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.

U Zavodu naglašavaju da potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, kojem obimu i za koji period osigurana osoba može da koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu.

Upravo se čita:  Nesvakidašnji prizor na nebu iznad BiH: Polarna svjetlost zbog jake magnetne oluje

Nadležni kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja osiguranim osobama na osnovu pismenog zahtjeva, izdaje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno odgovarajući dvojezički obrazac.

– Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezički obrazac, može se izdati samo osiguranoj osobi za koje je, prije odlaska u inostranstvo, utvrđeno da ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje i stalan nadzor doktora medicine – ističu u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS-a.

Dodaju da utvrđivanje i ocjenu zdravstvenog stanja osigurane osobe, prije odlaska u inostranstvo, vrši izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno doktor medicine rada.

Ocjenu zdravstvenog stanja osigurane osobe izabrani doktor medicine daje na osnovu neposrednog ljekarskog pregleda, izvršenog uvida u zdravstveni karton i potrebne laboratorijske, RTG snimke i druge medicinske nalaze iz kojih se može pouzdano utvrditi zdravstveno stanje osigurane osobe.

Iz Zavoda naglašavaju da osigurana osoba, pravna, odnosno fizička osoba kod koga je osigurana osoba zaposlena, kao i kontrolor kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja mogu, u roku od 48 sati od momenta saopćenja ocjene, uložiti prigovor na ocjenu izabranog doktora medicine.

Upravo se čita:  Porodica Selimović "oči u oči" s doktoricom koja je donijela odluku: Ročište za smrt žene koju su iz UKC Tuzla otpustili, a ona preminula nakon dva sata

Radi pojednostavljenja procedure, pojašnjava se, Zavod traži da se uz podnesak priloži samo izvod iz medicinske dokumentacije. Ukoliko je iz toga vidljivo da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje i stalan nadzor doktora medicine, kontrolor Zavoda daje saglasnost, u suprotnom traži se dopuna dokumentacije određenog specijaliste.

Osiguranim osobama osigurava se zdravstvena zaštita samo u slučaju hitne medicinske pomoći, i to u trajanju najduže do 30 dana u toku kalendarske godine, kazali su iz Zavoda.

Članovima porodice osigurane osobe, za vrijeme boravka u inostranstvu s osiguranom osobom, osigurava se zdravstvena zaštita pod istim uvjetima i u obimu kao i tim osiguranim osobama.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja KS-a kažu da u slučaju potrebe, osigurana osoba predaje dvojezički obrazac o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, najbližem nosiocu socijalnog osiguranja druge države ugovornice, u skladu s odredbama konvencije o socijalnom osiguranju, odnosno potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, osigurana osoba, u slučaju potrebe, predaje najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu, u zemlji u kojoj boravi.

Upravo se čita:  Krađa dva miliona KM u BiH: Pljačkaši su vlasnicu mjenjačnice pratili danima, znali su šta je u torbama

Također, osigurana osoba koja je koristila zdravstvenu zaštitu u inostranstvu na osnovu potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezičkog obrasca, izdatog od kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, i lično platila troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti zahtjev nadležnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja za naknadu navedenih troškova.

Uz zahtjev osigurana osoba podnosi račun o visini plaćenih troškova, kao i medicinsku i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje da je zdravstvena zaštita korištena. Naknada troškova isplaćuje se osiguranoj osobi u KM, prema važećem srednjem kursu na dan isplate.

-Za osigurane osobe koje su koristile zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojima prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezički obrazac, troškove korištene zdravstvene zaštite snosi osigurana osoba lično, odnosno pravna ili fizička osoba koje je osiguranu osobu uputilo na rad u inostranstvo – kazali su Feni u Zavodu zdravstenog osiguranja KS-a.

Izdvajamo

Izdvajamo

Dragičević kod Hadžifejzovića otkrio ime: On je ubio mog sina!

Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, rekao je u Centralnom dnevniku na Face TV da zna ime ubice svog...

Još vijesti za vas